Algemene Leden Vergadering

2 april is er de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Meer informatie vindt u ook op het leden-portaal en in het clubblad Corgi Commentaar 1-2023.

Zalencentrum Onder de Toren te Elst (en via Zoom).

Aanvang 10.30 uur. Zaal open 10.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 23 oktober 2022 (Corgi Commentaar 6-2022 en website portaal)
 5. Jaarverslag secretaris 2022 (Corgi Commentaar 1-2023 en website portaal)
 6. Jaarverslag fokkerij/nesten (Corgi commentaar 1-2023 en website portaal).
 7. Jaarverslag penningmeester 2022 (Corgi Commentaar 1-2023 en website portaal)
 8. Verslag kascommissie . Mondeling.
 9. Goedkeuring V&W rekening en balans 2022
 10. Verlenen decharge aan bestuur over financiën 2022
 11. Benoeming kascommissie 2023
 12. Vaststellen contributie 2024
 13. Vaststellen km vergoeding bestuur en vrijwilligers 2023
 14. Wijziging Huishoudelijk Reglement (samenvatting in Corgi Commentaar 1-2023, volledige concept tekst op website-portaal).
 15. Stemming over wijziging huishoudelijk reglement.
 16. Voorstel rondje nieuw bestuurslid en nieuwe redactie en webmaster.
 17. Nieuw aantredend : Claudia Claes. Stemming over aantredend lid bestuur.
 18. Uitreiking prijzen Toppers 2022.
 19. Rondvraag/ WVTTK
 20. Sluiting